Online Businessplan

Een businessplan is de basis voor een nieuwe onderneming. Door een aantal gegevens en verwachtingen op een rij te zetten, kan er getoetst worden of een plan haalbaar is of niet. In een businessplan staat beschreven wie je bent, wat je met je bedrijf wilt en hoe dat gerealiseerd gaat worden.

Financiers

Vaak zijn er externe financiers nodig om een onderneming op te starten. Financiers besluiten op basis van een businessplan of ze al dan niet willen participeren. Uiteraard spelen presentatie en persoonlijkheid ook een belangrijke rol, maar een goed businessplan is dus wel noodzakelijk!

Introductie

De introductie is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een businessplan. Het is een kennismaking voor externe analisten met jouw businessplan. Ook hier geldt: de eerste indruk is vaak bepalend of het plan wel of niet wordt doorgelezen. Is die niet overtuigend genoeg, dan verdwijnt het vaak meteen al in de prullenbak. In een goede introductie staat beknopt omschreven wat het project inhoudt en dit bedraagt niet meer dan één a4-tje.

Inhoudsopgave

Zorg voor een duidelijke en overzichtelijke inhoudsopgave, zodat de lezer makkelijk onderwerpen kan opzoeken. Let er op dat het niet te gedetailleerd wordt. Ga niet verder dan twee sub-hoofdstukken (bijv. 3.2.1.). Mocht er een hoofdstuk 3.2.1. zijn, zorg er dan voor dat er ook een hoofdstuk 3.2.2. is.

Voorstellen

De lezers moeten weten met wie en met wat voor soort onderneming ze te maken hebben. Daarom is het van belang de onderneming en participanten kort voor te stellen.

Doelstellingen

Hier worden de algemene doelstellingen en de missie van het bedrijf beschreven. De doelstellingen moeten ambitieus, maar ook realistisch zijn. Het is niet de bedoeling om gebakken lucht te verkopen. De doelstellingen moeten tevens SMART geformuleerd worden, d.w.z.: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Beschrijf je nieuwe product of nieuwe dienst goed en kernachtig. Let ook op de ontwikkeling, lancering en commercialisering. Zorg ervoor dat je beschrijving begrijpelijk is voor iedereen, dus ook voor mensen zonder voorkennis. Als het product in het buitenland al op de markt gebracht is, kan het verstandig zijn hierover referenties op te nemen in de bijlage.

Marktanalyse

Hier staat de bedrijfstak van de onderneming vermeld. Ook doelmarkten, concurrentiepositie, toekomstige klanten en de marketingstrategie staan hier.

Onderzoek, ontwikkeling en technische haalbaarheid

Vermeld hier wat voor onderzoeken en ontwikkelingen er binnen het bedrijf plaatsvinden. Welke kennis speelt hier een rol? En wat voor beveiligingsmechanismen worden er toegepast?

Organogram

In een organogram staat geschetst wie wat doet. Het is een schematische voorstelling van de taakverdeling van de verschillende afdelingen, met de bijbehorende verantwoordelijke medewerkers. Eventueel kan er een C.V. van de medewerkers in de bijlage worden geplaatst.

Netwerk

Hier staat een beschrijving van je netwerk. Denk hierbij aan een potentiële klantenkring, leveranciers en (andere) kredietverstrekkers.

Personeel

Vaak staat of valt een bedrijf bij de kwaliteit van het personeel. Geef hier een beschrijving van het personeel, dat je nodig denkt te hebben. Denk aan hoeveelheid, kwaliteitseisen en noodzakelijke aanwezige kennis.

Financiën

In de financiële planning worden alle bovenstaande punten vertaald naar geld. Het is gebruikelijk om een planning voor de periode van drie jaar op te stellen. Denk hierbij aan het opstellen van de verwachte resultatenrekening, waarin de verwachte winst vermeld staat. Ook een liquiditeitsbegroting is nodig. Hierin staan alle inkomsten en uitgaven vermeld. Tenslotte mag de balans, met alle bezittingen en schulden, niet ontbreken.